„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” –       w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Firma Wielspin sp. z o.o. realizowała na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamówienie w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, realizowanego w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie miało na celu pilotażowe wdrożenie Modelu Rehabilitacji Kompleksowej wypracowanego w ramach Projektu w terminie od 01.12.2022 do 08.12.2023

Przedmiotem umowy było świadczenie przez firmę Wielspin sp. z o.o. usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej dla łącznie 50 osób z zaburzeniami psychicznymi  na terenie makroregionu obejmującego województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie.

Realizacja programu rehabilitacji kompleksowej była przeprowadzona, na bazie Indywidualnego Programu Rehabilitacji. W ramach cyklu rehabilitacyjnego firma Wielspin sp. z o.o. wykonała usługi w ramach:

1. modułu zawodowego, w tym:

 • 840,5 godzin zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy
 • 064 godzin szkoleń informatycznych zakończonych egzaminem ECDL
 • 237 godzin szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym
 • 124 godzin praktyk zawodowych
 • 2 działań upowszechniających wśród pracodawców
 1. modułu psychospołecznego, w tym:
 • 048 godzin konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych
 • 13 spotkań indywidualnych z członkami rodzin i bliskich,
 • 150 działań integracyjnych dla Uczestników
 1. modułu medycznego, w tym:
 • 400 godzin oceny kompetencji przez lekarza specjalistę psychiatrę
 • 254 godzin oceny kompetencji przez lekarza specjalistę rehabilitacji
 • 32,43 tygodnie pracy gabinetu pielęgniarskiego
 • 77,3 godzin rehabilitacji indywidualnej
 • 322 godzin rehabilitacji grupowej
 1. świadczeń opcjonalnych
 • 8 konsultacji specjalistycznych lekarskich
 • 6 innych konsultacji specjalistycznych
 • 2 godziny wsparcia indywidualnego uzależnionego od potrzeb uczestnika
 1. świadczeń towarzyszących
 • 740 osobodni noclegów dla uczestników stacjonarnych
 • 109 osobodni wyżywienia dla uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych
 • 43 osobodni zapewnienia noclegu i wyżywienia dla rodzin uczestników
 1. prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości – 38 tygodni.

      Firma Wielspin sp. z o.o. zapewniła:

 • we własnym zakresie:
  • obiekt zlokalizowany w m. Puszczykowo (podstawa dysponowania obiektem – własność), przystosowany do prowadzenia rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, posiadający:
   • 30 pokoi przeznaczonych do noclegu, w tym 2 dla osób na wózkach
   • 2 pokoje do spotkań indywidualnych
   • 1 salę do spotkań grupowych
   • 3 sale szkoleniowe dla minimum 10 osób
   • 2 gabinety psychologa
   • 2 gabinety dla kadry zarządzającej
   • 1 gabinet lekarski/pielęgniarski
   • 1 salę do terapii zajęciowej dla minimum 6 osób
  • kadrę specjalistów posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym: doradców zawodowych – 2 osoby – posiadające co najmniej wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy, co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
  • pośredników pracy – 2 osoby – posiadające, co najmniej wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy jako pośrednik pracy, co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
  • psychologów klinicznych – 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz specjalizacja kliniczna (tytuł magistra oraz specjalizacja kliniczna minimum I stopnia) oraz udokumentowane doświadczenie: 2 lata w zawodzie (praca na oddziale psychiatrycznym z osobami z zaburzeniami psychicznymi),
  • lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii – 1 osoba – posiadająca wykształcenie wyższe lekarskie lekarz medycyny, specjalizacja w zakresie psychiatrii oraz udokumentowane doświadczenie: 2 lat w specjalizacji (praca na oddziale psychiatrycznym z osobami z zaburzeniami psychicznymi),
  • lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej – 1 osoba – posiadająca wykształcenie wyższe lekarskie lekarz medycyny lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej oraz 2 lata udokumentowanego doświadczenia jako lekarz w odnośnej specjalizacji,
  • fizjoterapeutę – 2 osoby – posiadające wykształcenie wyższe fizjoterapia oraz udokumentowane doświadczenie: 1 rok jako fizjoterapeuta,
  • terapeutę zajęciowego – 1 osoba – posiadająca wykształcenie policealne lub wyższe z zakresu terapii zajęciowej oraz udokumentowane doświadczenie: 1 rok jako terapeuta zajęciowy,
  • specjalistę ds. zarządzania rehabilitacją – 3 etaty – posiadające wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, min 1 rok,
  • specjalista ds. obsługi pilotażu oraz monitorowania postępów uczestników – zapewnienie ½ etatu– posiadającej wykształcenie wyższe oraz 3 letnie udokumentowane doświadczenie z zakresu prowadzenia badań społecznych lub monitorowania lub ewaluacji projektów w zakresie interwencji społecznych,
  • sekretarka medyczna – 1 etat – posiadająca średnie wykształcenie oraz 1 rok doświadczenia na stanowisku,
  • kierownika ORK ZP – 1 osoba – posiadająca wyższe wykształcenie – posiadająca udokumentowane 3 letnie doświadczenie kierowania projektami lub przedsięwzięciami z zakresu interwencji społecznych,
  • pielęgniarze psychiatryczni z oddziałów szpitalnych zamkniętych – 2 osoby – posiadające wykształcenie minimum średnie, pielęgniarstwo oraz udokumentowane doświadczenie: 2 lata jako pielęgniarka na oddziale psychiatrycznym
  • prawnik – Uczestnicy korzystali z porad prawnych – mających wpływ na możliwość podjęcia zatrudnienia
 • we współpracy z Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie, pomieszczenia w miejscu przystosowanym do prowadzenia rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 poz. 596), w tym:
  • gabinet fizjoterapii z wyposażeniem
  • gabinet do kinezyterapii zgodny z obowiązującymi przepisami z pełnym wyposażeniem
  • salę kinezyterapii grupowej z wyposażeniem
  • gabinet fizykoterapii z wyposażeniem
  • gabinet masażu leczniczego z wyposażeniem

 

W efekcie zrealizowano założony w umowie wskaźnik zatrudnienia na poziomie 20% tj. 10 osób otrzymało umowę o pracę na otwartym rynku pracy.